مدیریت ، علم مدیریت ، موفقیت ، رضایت مشتری

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

مدیریت با تربیت!

30

علم مدیریت پدیده ای جدید نیست. هماهنگی و همسویی در اجرای کارها از دوران نخستین زندگی بشری نشاندهنده تلاش های هماهنگ و کوشش های مشترک بوده و قطعا بدون وجود مدیریت گسترده، موفقیت و حیات و توسعه و رشد، امکانپذیر نمی باشد.

نظریه پردازان مدیریت از دوران کلاسیک تا دوران مدیریت نوین، از قرن چهارم و اولین نظریه پرداز لوزیمودمدیسی (۱۴۶۴-۱۳۸۹) تا آبراهام مازلو (۱۹۰۸)، مایکل پورتر (۱۹۴۷)، پیتر سنگه، کریس آرجریس و … نظریات خود را با ایجاد سازمان، همبستگی سازمان، سیستم های سازمانی، برنامه ریزی و سازماندهی افراد به صورت سلسله مراتبی، کارایی و استفاده از روش مدیریتی از جمله انگیزش و آموزش، استانداردهای کیفیت و کارایی تمامی سازمان از سطوح بالا به پایین، نقش و توسعه و ایجاد مدیریت علمی، وحدت و یکپارچگی جنبش های مدیریت معدن و جنبش های روابط انسانی تشریح کرده اند.

ادامه مطلب